HANBO WAZA

1. 01-ani-nukitedoriNukite Dori                                                      7. 07-ani-yokootoshiYoko Otoshi
2. 02-ani-uchikomidorinageUchi Komi Dori Nage                                 8. 08-ani-yokomenshihonnageYoko Men Shiho Nage
3. 03-ani-uchikomishihonageUchi Komi Shiho Nage                               9. 09-ani-yokogaeshiotoshiYoko Gaeshi Otoshi
4. 04-ani-haragatamenageHara Gatame Nage                                  10. 10-ani-udemakidoriUde Maki Dori
5.05-ani-harajimiotoshi Hara jime Otoshi                                       11. 11-ani-haradorigakunHara Dori Gakun
6.06-ani-kubijimegatame Kube Jime Gatame                                    12. 12-ani-yokokubijimidoriYoko Kubi Jime Dori